Hotel Melantrich
Melantrichova 5 , Prag
8,1
11,2
3,1
2,5